Clánky - seznam - Index of articles

CZ Hackers I

ANEB Jak si Teta Bushka pokecala s agentem FBI

 

 

 

vlajka anglie

 

Poznámka v roce 2002: časem se ukázalo, že dotyčný noční návštěvník byl zvláštní agent Ed Woods (měli jsme pak spolu ještě nějakou korespondenci :o)) a velmi mne potěšilo, když Leonard Peltier ve své žalobě na FBI z dubna 2002 hned jako druhého žalovaného uvedl právě jeho. Doufám, že můj milý Ed dostane u soudu co proto!

V noci ze soboty na neděli (19-20/08/2000) jsem zažila něco opravdu zvláštního. Na můj chat na stránkách v anglickém jazyku přišel jeden opravdu nevítaný návštěvník.

Všechno začalo někdy před měsícem a půl, když jsem náhodou zabrowsila na site NPPA, financovaný a provozovaný agenty FBI, kde napadají Leonarda Peltiera a jeho zastánce. Pro ty, co nečetli můj článek o něm v e-zinu (NEVINNÝ!) nebo materiály na Peltierově sub-webu mého situ: Leonard Peltier je americký Indián, který byl před 24 lety odsouzen na doživotí za vraždu 2 agentů FBI, k níž došlo na území indiánské rezervace Pine Ridge. Poté, co v roce 1981 jeho advokáti podali na základě zákona o volném přístupu k informacím - Freedom of Information Act - žádost o nahlédnutí do utajovaných spisů FBI o Peltierovi, vyšlo najevo, že důkazy předložené FBI při soudním procesu byly zmanipulované (svědecké výpovědi, balistické zkoušky) a že svědkové obžaloby proti němu křivě vypovídali pod tlakem výhrůžek agentů. Přesto je Leonard Peltier stále ve vězení. Pokaždé, když se přiblíží termín dalšího odvolacího řízení nebo rozhodování komise, která by ho mohla předčasně pustit na podmínku, agenti FBI připraví protiakci. Vzpomínám si, jak před 5 lety FBI zaplatila celostránkové inzeráty v americkém denním tisku, na kterých Peltiera rovněž hrubě pomlouvali. Oficiálně tyto akce s FBI nic společného nemají, agenti je provádějí na své vlastní triko (takové mrhání penězi daňových poplatníků by jim v USA neprošlo), ale s prostředky získanými z FBI. Nemohou totiž připustit, aby byl Peltier propuštěn na svobodu, smrt jejich kolegů musí být pomstěna třeba i na nevinném člověku, je to jejich soukromá akce v rámci stavovské cti (jsou však i tací, kteří tvrdí že ve skutečnosti je to s plným vědomím a požehnáním FBI). Peltier je navíc Indián a tento druh lidí se na Indiány kouká jako na podřadné lidské bytosti. Netvrdím, že všichni kolegové Muldera a Scullyové jsou fašouni a primitivní rasisti, ale tento druh se tam najde, stejně jako v podobných institucích jinde na světě. No, a s jedním takovým jsem měla tu pochybnou čest se seznámit.

Několikrát jsem totiž v guestbooku NPPA zanechala jedovaté vzkazy v tom smyslu, že mi jejich site připomíná estébáckou propagandu za bolševika a s radostí jim sdělila, že po uveřejnění mého článku v e-zinu přibyly na pro-Peltierově petici české podpisy a že k napsání článku mne inspirovaly právě jejich stránky plné lží, a uvedla jsem adresu mých českých stránek se sub-webem o Leonardu Peltierovi. „Anonymní surfaři“ mi to svými příspěvky do památníčku zase vraceli, byla to prostě docela pěkná bžunda. Jenže od oné výše zmíněné noci se to změnilo v něco poněkud odlišného. Hned po mé další jedůvce zanechané v guestbooku NPPA se na mém situ v angličtině (kde mám zabudovaný chat) objevil návštěvník. V okénku chatovacího software jsem viděla, že přichází z mých českých stránek, což mi vzhledem k pokročilé hodině přišlo divné (bylo skoro 5 hodin ráno). Vyzvala jsem ho tedy k chatu, on přijal, a výsledkem se můžete pokochat sami. Otázky a odpovědi nejsou vždy ve správném pořadí vzhledem k časové prodlevě způsobené telefonními linkami:

Bushka: Hi, do you speak English? (ahoj, mluvíš anglicky?)
Visitor: yes i do (ano)
Bushka: So what were you doing on my Czech site??? (co jsi tedy dělal na mém českém situ?)
Visitor: followed a link from the No Parole Peltier Site (sledoval jsem link z NPPA situ)
Bushka: Are you from the FBI? (jsi z FBI?)
Visitor: no (ne)
Visitor: just a concerned us citizen (jen znepokojený americký občan)
Bushka: How concerned? (jak znepokojený?)
Visitor: concerned that a convicted murderer such as Leonard Peltier would ever see the light of day again (znepokojený tím, že usvědčený vrah jako Leonard Peltier by měl zase někdy spatřit světlo světa)
Visitor: and curious as to why you would even think that a Czech vote would make a lick of differendce in whether he gains clemency or not (a chtěl bych vědět, jak si můžeš myslet, že nějaké české podpisy budou mít vliv na to, jestli dostane milost nebo ne)
Bushka: Ha, ha, you are one of those funny people posting on the NPPA shame-site? (ha, ha, ty jsi jeden z těch srandovních lidí, co píšou na tom hanebném situ NPPA?)
Visitor: no i don't post there (ne, já tam nepíšu)
Visitor: and it's sad that you think the issue is funny (a je smutné, že tuto záležitost považuješ za srandovní)
Bushka: You should, with your opinions you would be in the right company! (to bys měl, s tvými názory bys byl v té správné společnosti)
Visitor: don't you have enough problem in your OWN country to worry about ours? (to nemáte dost problémů ve vaší VLASTNÍ zemi, že se staráte o naše?)
Bushka: Have you ever heard about globalization? (už jsi někdy slyšel o globalizaci?)
Visitor: of course (samozřejmě)
Bushka: World is too small to hide such an injustice like Peltier's case (svět je příliš malý na to, aby se v něm ukryla taková nespravedlnost jakou je Peltierův případ)
Visitor: it's not hidden - the LPDC is just being challanged for the first time in a public forum (není ukrytý –to je poprvé, co se LPDC - výbor pro obhajobu Peltiera – prezentuje na veřejnosti)
Visitor: but there are many petitions being circulated by other organizations NOT on the web to prevent clemency that the LPDC is not even aware of (ale existuje tolik peticí, za kterými stojí jiné organizace, co nejsou na webu, a které chtějí zabránit udělení milosti, že LPDC o tom ani nemá přehled)
Bushka: If the USA want to play the role of the World Cop watching over the human rights, it should sweep the crap on its own doorstep! (Jestliže Spojené státy chtějí hrát roli světového četníka dozírajícího na lidská práva, měly by si nejdřív zamíst před svým prahem!)
Bushka: It is a Czech saying (to je české přísloví)
Visitor: well the soviets let their own drown because they wouldn't ask for our help (a Sověti nechali raději utopit své vlastní lidi, jen aby nás nemuseli požádat o pomoc)
Visitor: go figure (jen z pýchy)
Bushka: Don't mix the submarine in this (nepleť do toho ponorku)
Visitor: you get "involved" in our problems (ty se „pleteš“ do našich problémů)
Visitor: why shouldn't we get involved in YOURS? (proč bychom se my nemohli plést do VAŠICH?)
Visitor: take care of your own first (starej se v první řadě sama o sebe)
Visitor: before you meddle in others (než se začneš starat o druhý)
Bushka: This is about Peltier and people like him, who you treat like a piece of shit! (tohle je o Peltierovi a lidech jako on, se kterými vy jednáte jak s kusem hovna)
Visitor: you have a lot worse problems than we do (vaše problémy jsou horší než naše)
Visitor: peltier is a CONVICTED murderer who just happens to be a native american (Peltier je USVĚDČENÝ vrah, který je náhodou i Indiánem)
Bushka: Are you threatening me??? (Chceš mi snad vyhrožovat?)
Visitor: it has NOTHING to do with his nationality (nemá to nic společného s jeho národností)
Visitor: i don't threaten - i only speak the truth (já nevyhrožuju – jen říkám pravdu)
Bushka: Listen, you little skunk, I wasn't afraid of the STB, I am not afraid of you neither! (poslouchej ty malej skunku, já se nebála estébáků a nebojím se ani tebe!)
Visitor: you're typical of a peltier supporter (ty jsi typický Peltierův zastánce)
Visitor: name calling (co sprostě nadává)
Bushka: And I know who you are because I can see yr ID on my software. (a já vím kdo jsi, protože vidím ID tvého počítače na mém softwaru)
Visitor: not willing to listen (nechce poslouchat)
Visitor: not a problem for me (mně to nevadí)
Visitor: does debate threaten you? (je snad pro tebe debata výhrůžkou?)
Bushka: You have been here already before, right after my first love letter to yr sweet guestbook (ty už jsi tady byl, hned poté co jsem zanechala své první milostné psaníčko ve vašem rozkošném památníčku)
Visitor: i have visited your site before, yes (ano, již jsem tvůj site navštívil)
Visitor: as other sites that have been left in the guestbook (stejně jako ostatní sity uvedené v guestbooku)
Visitor: i assume that's why you left it there to begin with (a předpokládám, že právě z toho důvodu jsi tam tu adresu napsala)
Bushka: So, don't you have a better thing to do than stink on my site? (a to nemáš nic lepšího na práci, než zasmrádat můj site?)
Visitor: just as you "stink" on the NPPA site? (stejně jako ty „zasmrádáš“ site NPPA?)
Visitor: no i just happen to be bored right now (ve skutečnosti se tady už pořádně nudím)
Bushka: You are one of those FBI paid people who organize that abject place on the web (ty jsi jeden z těch lidí, co FBI platí za provozování toho odporného situ na webu)
Visitor: and you really need to learn better english - you say you are an excellent interpreter - you aren't (a opravdu by ses měla naučit líp anglicky – říkáš, že jsi skvělý tlumočník – to tedy nejsi)
Visitor: i have no affiliation with the FBI (nejsem nijak spojený s FBI)
Bushka: So nobody is keeping you here. People like you are not at all welcome here! (nikdo tě tady nedrží. Lidi jako ty tu nejsou vítáni!)
Visitor: am simply a US citizen (jsem prostě jen americký občan)
Visitor: the truth threatens you? (pravda je pro tebe hrozbou?)
Bushka: Ha, ha
Visitor: obviously it does (zdá se, že ano)
Visitor: you have not a clue what a democratic society is all about (ty nemáš ani potuchu o tom, co je to demokratická společnost)
Bushka: No, but if you were a little intelligent you would know that it is almost 5 A.M. here (ne, ale kdybys byl trochu inteligentní, věděl bys že je tady už skoro 5 hodin ráno – to byla odpověď na jeho výtku ohledně mé angličtiny)
Visitor: but yet you sit in judgement (ale dovoluješ si soudit)
Visitor: like i care what time it is there (jako by mne zajímalo, kolik hodin je u vás)
Visitor: would wonder why someone would be so stupid as to be on their computer at 5 am (chtěl bych vědět jak někdo může být tak pitomý, aby ještě v 5 hodin ráno seděl u počítače)
Bushka: My English? I would like to see you speaking as good Czech as is my English (má angličtina? Chtěla bych tě vidět, jak mluvíš stejně dobře česky jako já anglicky)
Visitor: not interested in learning Czech (nezajímá mne učit se česky)
Visitor: no need to learn (nemusím se učit)
Visitor: no desire to learn (nemám žádnou touhu se učit)
Bushka: You are simply an idiot (jsi prostě idiot)
Visitor: far from it (to vůbec ne)
Bushka: Every of yr words show it (každé tvé slovo to dokazuje)
Visitor: but if it makes you feel more powerful to call names - by all means go for it (ty se cejtíš, když sprostě nadáváš, jen si posluž)
Visitor: name calling is cheap (nadávání je laciné)
Visitor: and cowardly (a zbabělé)
Bushka: No, I just hope that you will leave this site and never come back (ne, jen doufám, že vypadneš z tohoto situ a už se nikdy nevrátíš)
Visitor: oh i'll come back if only to bug you (ach, však já se vrátím, jen pro to abych tě zase otravoval)
Bushka: I don't have time to waste with yr kind, bye (nebudu plýtvat časem na někoho jako ty, nazdar)
Visitor: its been a pleasure Bushka (bylo mi potěšením, Bushko)
Visitor: lol

Když ten chudinka zhnuseně vypadl, zkopírovala jsem si transkript chatu a ID jeho počítače (cvg-165-102-232.cinci.rr.com) a s krátkým komentářem jsem tyto informace poslala jedné bezva indiánské squaw (dlouholeté bojovnici za propuštění Peltiera), se kterou si již nějakou dobu dopisuji. Její odpověď dorazila obratem:

„Je to buď agent FBI Ed Woods nebo je to Sue VeldKampová, která pro něj site NPPA vytvořila, oba žijí v tomto městě ( podle Cincinnati, ... cinnci.rr.com).“

Takže Mulder a Scullyová….? Indiáni své protivníky již velmi dobře znají, potýkají se s nimi už tolik let. Zatím vyhrožovali jen Indiánům, teď už to zkoušejí i za hranicemi.

No, co k tomu dodat? Třeba, že LPDC již existuje celá dlouhá léta a že za tu dobu zorganizoval desítky petic a stovky akcí na podporu Leonarda Peltiera. Že na situ NPPA je skutečně petice proti propuštění Peltiera (autorem není nikdo jiný než můj drahoušek Ed Woods), kde se při mé návštěvě dne 20. srpna krčilo ubohých 72 podpisů (poté, co jsem se o tomto směšném čísle zmínila v jejich památníčku se během 24 hodin jejich počet najednou bleskově zvýšil na 93). Zatímco na stejně staré petici pro propuštění Peltiera organizované Indiány

http://www.petitiononline.com/Release/petition.html

již počet podpisů překročil 6 400. Že v Americe jsou všechny organizace, které něco znamenají na webu. Že Česká republika není součástí Ruska. Že sama obžaloba při jednom z odvolacích řízení přiznala, že vlastně neví, kdo ty dva agenty zastřelil. Že když se někde nudím, tak tam nezacláním. Že agent Ed Woods nebo agentka Sue VeldKampová by neměli lhát a zapírat svého zaměstnavatele. Že znám spoustu lidí, kteří ještě v 5 hodin ráno sedí u počítače a vůbec nejsou pitomí. Že hrdé prohlášení o tom, že se nemusí, ani nechce učit je jen důkazem naprosté vylouhovanosti místa, kde se u normálních lidí vyskytuje mozek.

Samozřejmě, že po tom přízračném nočním chatu s agentem Woodsem nebo agentkou VeldKampovou (?) jsem nelenila a zanechala „tomu“ (mého návštěvníka sama pro sebe nazývám „to“ neb si u něj nejsem jistá ani pohlavím ani příslušností k lidské rase) v památníčku NPPA vzkaz, aby si osvěžil své znalosti zeměpisu a zapochybovala o jeho inteligenčním kvocientu. Od té chvíle se v dotyčném památníčku přímo vyrojily útoky a výhrůžky až fyzickým násilím od „anonymních surfařů“ (pokud se tam někdo půjdete podívat, vypněte si audio, mají tam přímo příííšššernou muziku).

Celá věc má ale také své příjemné stránky, na stránkách guestbooku NPPA se mne několik Indiánů (včetně autora pro-Peltierovy petice jménem Wild Horse) velmi rozhodně zastalo proti útokům „surfařů“, a v památníčku na mém anglickém situ jsem objevila krásný vzkaz od Indiánů, kteří žijí přímo v rezervaci Pine Ridge, právě od těch, kteří opravdu vědí, jak se to tehdy skutečně stalo, protože oni nebo jejich příbuzní tehdy byli u toho. Moc mi děkují za podporu jejich bratra Leonarda.

Milé děti, když jsme se s JXD dozvěděli o případu toho kluka zavřeného za trávu, vzpomněla jsem si právě na Leonarda Peltiera a navrhla jsem uspořádat podobnou elektronickou petici i pro něj. Ta naše sice nemá zdaleka (dosud) tolik podpisů jako ta Peltierova, ale vzhledem k tomu, že je určena pouze lidem, kteří žijí v České republice a že oficiální média o ní taktně mlčí, je i to málo již nadějným začátkem. Prosím vás, seznamte se s případem Leonarda Peltiera a podepište tu jeho petici. Celý ten zájem FBI o mou osobu je vlastně jen výrazem jejich strachu z ohlasu mých aktivit ve prospěch Peltiera u nás. Když tedy mají strach, ukažte jim, že je odůvodněný a podepište. Čím víc podpisů z České republiky FBI najde, tím větší bude mít strach. Strach, že jejich svinstva jim už doma ani nikde jinde nebudou beztrestně procházet. Zastaňte se tety Bushky, ukažte jim, že nejsme žádná zaprděná mejdla, že se také dokážeme ozvat. Třeba se pak kouknou na mapu, kde vlastně ta Česká republika je. A pokud jste ještě nepodepsali tu naši petici na KOUKAT, tak ji honem podepište, protože když nezvednete svůj hlas, nikdo si ani nevšimne, že existujete!

Vaše teta Bushka na válečné stezce, tentokrát nejen proti sviluškám:o)))

Pokračování ...

 

 

Instead,the Broncos all have to pitch in and do their part.We lost one of the best passrushers in the league,theres no way around that, Irving said.So,its up to the coaches to come up with schemes to get a pass rush to get to the quarterbacks,and its up to the players to execute what they come up with.Thats a collective effort.For Irving,a thirdyear pro out of North Carolina State,thatscustom apparel manufacturers playing strongside linebacker in the base defense,taking on tight ends and getting his snaps mainly on run downs,then giving way to defensive ends Robert Ayers and Jeremy Mincey on passing downs.After Miller got hurt,Irving responded with a careerbest five tackles,and last week at Oakland he had two tackles for loss and also recorded his first career sack.We say it all along,its `next wholesale apparel manufacturersman up, coach John Fox said.Any time Von has been out,for those first six games and the last couple,I think hes stepped in and done a really good job.I think hes done it earlier in his career,so hes stepped up every time weve called on him.Its a good thing and its a tribute to how hard the guy works and prepares.Irving had a careerbest 34 tackles this season,including eight for a loss,acustom made clothesnd he tied for second on the team with seven specialteams stops.Nate is a good player, cornerback Chris Harris Jr.said.We just have so many other linebackers....We need him to continue to make some plays and not try to do what Von does but just have some production,and thats what hes doing. The Indianapolis Colts are moving on to the divisional round after a 28point second half comebackmoncler for women on sale over the Kansas City Chiefs.Heres what you need to know.The Colts were down 3810 at one point early in the third quarter after Andrew Lucks third interception of the day.However,Indy rallied thanks to T.Y.Hiltons 13 catches and 224 yards with two touchdowns.Luck finished the day with 443 yards and four touchdowns.The Colts remarkable win was the second largest comeback in playoff histomoncler coats wholesalery.