První česká prodejna semen léčivého konopí

První česká prodejna semen léčivého konopí

 

 

Reportáž o pacientech léčících se konopím

PODÍVEJTE SE NA FOKUS ČT24 O KONOPÍ A MÉ KONOPNÉ MASTI

Bushka Bryndová - Curriculum Vitae

Osvědčení o práci Bushky Bryndové na Evropské komisi

Odborné vyjádření Centra adiktologie ve věci mého trestního stíhání

 

1955 - ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS - TOM. VI.

MONOGRAFIE TÝMU PROF. JANA KABELÍKA O STUDIU ÚČINKŮ KONOPÍ

Antibakteriální účinek látek z Cannabis indica L.

gb vlajka

ZDENĚK KREJČÍ

 

ÚVOD

V posledních několika letech provedli jsme na hygienickém ústavě lékařské fakulty Palackého university v Olomouci systematický průzkum flory našeho podnebného pásma na obsah látek s antibakterielním účinkem. Zpracovali jsme v tomto směru přes 3.000 nejrozmanitějších rostlinných druhů, z nichž některé vykazovaly poměrně dobré antibakterielní účinky. A touto cestou systematického výzkumu jsme došli jsme i ke Cannabis indica - konopí indickému, které jsme podrobili důslednému průzkumu. Právě zjištění tohoto antibakterielního účinu v extraktu z Cannabis indica, což bylo prokázáno již před několika lety na našem ústavě, vyvolalo zájem o konopí v medicině a celou serii prací z jednotlivých ústavů i klinik. Zájem kliniků o tyto látky byl podporován velmi dobrými zkušenostmi s antibakterielně působícími látkami z různých rostlin, citovanými ve světovém, zvláště sovětském písemnictví.

Předběžné výsledky této práce přednesl jsem již v roce 1951 na Spolku lékařů v Olomouci a krátce na to publikoval v Lékařských listech. Uvedené sdělení řeší jednak otázky extrakce účinných látek se snahou o jejich isolaci, jednak zhruba hodnotí antibiotický účinek.

 

I. ORIENTAĆNÍ CHEMICKÉ A BAKTERIOLOGICKÉ POKUSY S EXTRAKTY Z CANNABIS INDICA (CI)

a) Příprava extraktů

Extrakty připravené různými způsoby s použitím různých rozpustidel jsme testovali na přítomnost antibakterielně působících látek modifikovanou methodou oxfordskou. Droga byla podrobena extrakci podle Carlsona. Ve váhovém poměru 1:5 byly jednotlivé části rostliny (kořeny, stonky, listy, vrcholky, semena) vyluhovány ethylalkoholem, ethyletherem, fisiologickým roztokem, kyselinou sírovou 1,5 % a 1 % kyselým uhličitanem sodným, za vyšší, normální pokojové teploty i při 0°C. Od počátku prací bylo zřejmo, že antibiotický princip drogy je v těsné souvislosti s obsahem jejích pryskyřičnatých látek, obsažených hlavně v listech a v konopných vrcholcích samičích květenství.

Jako nejvhodnější extrakční látky se ukázala organická rozpouštědla, zvláště ethylalkohol, petrolether a benzen.

Na obsah učinkujících látek přezkoušeli jsme s příznivým výsledkem rovněž i varietu Cannabis sativa L. - konopí seté, běžně u nás, zvláště na Slovensku pěstované pro průmyslové zpracování na vlákna. Rovněž tato droga obsahuje antibakterielně působící látky avšak v míře nepatrně menší.

b) Bakteriologická technika

Vlastní methodika na zjišťování antibiotické mohutnosti je velmi jednoduchá. Používali jsme běžné methody jak ji známe z praxe při zjišťování citlivosti na penicilin. Na agarovou půdu, infikovanou zkoušeným mikrobem, přiloží se filtrační papírek napojený antibiotikem. Inhibiční zona kolem terčíku po 24 hod. inkubace je měřítkem účinnosti látky. Pro zajištění standartních podmínek, zvláště stejného množství mikrobů, prováděli jsme většinou testy na bakteriologických pevných půdách s inokulovaným mikrobem.

c) Spektrum bakterií citlivých na Ci

S hlediska bakteriologického zajímalo nás především spektrum bakterií, na něž extrakty Cannabis indica in vitro učinkují. Při systemetickém vyšetřování jsme používali jednak zástupce grampositivních mikrobů Staphylococcus pyogenes aureus haemolyticus a z řady gramnegativních Escherichia coli. Extrakty Cannabis měly význačný baktericidní účin na Staphylococcus aureus, zatím co E. coli se ukázala necitlivá. Na základě tohoto předběžného zjištění jsme zaměřili celou práci a prokázali jsme, že extrakty Ci mají velmi dobrý antibakterielní účin na tyto mikroby: Streptococcus alfa haemolyticus, Streptococcus beta haemolyticus, Diplococcus pneumoniae, B. subtilis, B. anthracis, Corynebacterium diphteriae a Corynebacterium cutis, vesměs tedy mikroorganismy grampositivní. Zvláště vítané bylo zjištění účinku na kmeny Staphylococcus aureus, resistentní na penicilin.

To byla právě jedna z vlastností, která stavěla Cannabis indica v popředí našeho zájmu. viděli jsme možnost využití tohoto antibiotika zvláště k lokální aplikaci při hnisavých onemocněních, bez nebezpečí vyvolání resistentních kmenů na antibiotikum jiné, podávané současně celkově. Rovněž nelze přehlédnout velmi dobrý účin látek z Ci na Staphylococcus aureus a to zvláště dnes, kdy vysoké procento staphylokokových onemocnění se vymyká možnosti léčby penicilinem. Testy na ostatní mikroorganismy hlavně z řady gramnegativních, byly vesměs negativní a mezily tak podstaatně šířku působnosti antibiotika. Naproti tomu však naše práce potvrdily také dobrý účin isolované látky na Mycobacterium tuberculosis.

Výhodou našich extraktů je možnost přesného stanovení účinku antibiotického i analgetického a pak to, že schází opojný nebezpečný účin orientálního konopí.

Přehlédneme-li hlavní indikace, vidíme, že všude v lidovém lékařství i u primitivů znám analgetický a antibioticků účin konopí, pak účin na urogenitální systém, který byl znám i starým lékařům a na který oficiální lékařství na škodu nemocných zapomnělo.

SOUHRN

Zkoumali jsme obsah látek s antibakteriálním účinkem ve 3 000 druzích středoevropské flóry. Pro podrobnější výzkum jsme si vybrali indické konopí – Cannabis indica – vypěstované v Československu.

Určili jsme nejvýhodnější metody extrakce a naše pokusy in vitro prokázaly baktericidní efekt konopných složek na Gram-positivní mikroorganismy: Staphylococcus pyogenes autreus haemolyticus, Staphylococcus aureus - resistentní na penicilín, Streptococcus beta haemolyticus, Streptococcus viridans, Pneumococcus Cornyebacterium diphteriae, a Bacillus anthracis. Gram-negativní mikroorganismy typu tyfoidní-coli byly resistentní podobně jako Pseudomonas aeruginosa a Proteus vulgaris. Projevil se skvělý antibakteriální efekt na Mycobacterium in vitro dokonce i při zředění na 1: 150,000.

Bylo provedeno srovnání baktericidního účinku isolovaných, amorfních a krystalických substancí a důkladné porovnání citlivosti dvou aplikovaných bakteriálních metod, oxfordské metody a testů v kapalném prostředí. Určili jsme meze účinnosti při maximálním zředění biologicky aktivní substance (1:100,000) a rychlost jejího účinku při různé koncentraci.

Byl podrobně prostudován vliv inaktivujících faktorů. Inaktivující účinek měla krev, plasma a sérum, které částečně snižovaly jejich antibakteriální účinek.

Závěrem bylo provedeno porovnání účinnosti těchto aktivních substancí s penicilínem, streptomycinem při různých pH a byl vypracován přehled konopných preparátů vyrobených pro klinickou aplikaci ve stomatologii, ORL, dermatologii a ftizeologii.

 

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ ] [ ÚVOD ] [ DĚJINNÝ PŘEHLED ]

[ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČIN ] [ ISOLACE DALŠÍCH LÁTEK ] [ FARMAKODYNAMICKÝ ÚČINEK ]

THERAPEUTICKÉ VÝSLEDKY VE STOMATOLOGII ] [ KONSERVAČNÍ STOMATOLOGIE ]

ÚČIN V OTORHINOLARYNGOLOGII ] [ LÉČENÍ CHRONICKÝCH ZÁNĚTU STŔEDOUŠNÍCH ]

LÉČBA SPECIFICKÝCH PÍŠTĚLÍ ] [ KONOPNÉ SEMENO V THERAPII TBC ]

KONOPÍ JAKO LÉK (shrnutí) ] [ DISKUSE K REFERÁTŮM ]