První česká prodejna semen léčivého konopí

První česká prodejna semen léčivého konopí

 

 

Reportáž o pacientech léčících se konopím

PODÍVEJTE SE NA FOKUS ČT24 O KONOPÍ A MÉ KONOPNÉ MASTI

Bushka Bryndová - Curriculum Vitae

Osvědčení o práci Bushky Bryndové na Evropské komisi

Odborné vyjádření Centra adiktologie ve věci mého trestního stíhání

 

1955 - ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS - TOM. VI.

MONOGRAFIE TÝMU PROF. JANA KABELÍKA O STUDIU ÚČINKŮ KONOPÍ

 

Diskuse k referátům

gb vlajka

 

LENFELD J : Největší klad dnešního odpoledne vidím v tom, že jsme se souborně dozvěděli o výsledcích theoretických výzkumů i o klinických výsledcích získaných výtažky z konopí. Podtrhujeme obtíže našeho farmakologického výzkumu a nezastíráme rozdíly našich experimentálních zkušeností ve srovnání se zkušenostmi kliniků. Tyto rozpory je třeba vysvětlovat a odstraňovat. Podle našich orientačních pokusů soudíme, že rozdíly vyplývají patrně z použitých rozpouštědel. Zejména bude nutno zaměřit svou pozornost na vehikula taková, kterých jsme doposud nepoužívali a která jsou běžná u stomatologických past. Nelze také pominout, že zejména místní anaesthesie a dráždivost byly v našich pokusech zkoušeny na jiném substrátu, než jak je tomu ve stomatologii. Nicméně bylo by jistě poučné zkontrolovat histologicky působení extraktů v zubní praxi. (Autoreferát.)

DOSTÁL M. (VLA v Hradci Králové): Vzhledem k tomu, že jsem postrádal v referátu z farmakologického ústavu stručný závěr, pokusím se o něj sám s přihlédnutím k dalším referátům. Především účinnější je extrakt z Cannabis než jednotlivé isolované součásti. Farmakologicky byly sledovány jednak resorptivní účinky účinky výtažků jednak jeho účinky místní. Z pokusů na bílých krysách vyplývá, že AD (doufám, že jde o AD 50) se pohybuje kolem 50 mg/kg. Dávka 10 x větší, to je již skoro hypnotická, odstraňuje křečový účinek Pentazolu a strychninu. Dávka 36 x větší než AD 50 je LD 50. Vzhledem k tomu, že že se v případě těchto resorptivních účinků neprojevuje význačně v ovlivnění účinku způsob podání výtažku, soudím, že výtažek se pomalu vstřebává, asi stejně při všech způsobech podání. Zajímalo by mne, za jak dlouho nastupovaly vylíčené resorptivní účinky. Dále nevím, zda a jak vehikulum ovlivňovalo nástup a kvantitu resorptivních účinků. Pokud jde o účinky místní, v pokusech na králících byl zjištěn u 10 % roztoku anaestetický účinek na rohovku a u 5 % roztoku anaesthetický účinek při infiltraci. Předpokládám, že v těchto pokusech byl zkoušen i účinek vehikula! Pokud jde o účinek antimikrobní, není mi jasno, zda jsme oprávněni nazývat účinek výtažku antibiotickýcm. Vždyť pokusy in vitro mohou zatím potvrdit jen účinky bakteriostatické a baktericidní. Pokud jde o léčebné úspěchy v praxi, je zřejmé, že se zde projevuje především účinek místně baktericidní a místně anaesthetický. O celkových resptivních účincích mluvit nelze. (Autoreferát.)

KLABUSAY L. (odpověď Dr. Dostálovi): Stručný souhrn na konci naší přednášky jsme neuváděli z toho důvodu, poněvadž celá práce je vlastně stručným a předběžným souhrnem dosažených výsledků, jež byly jasně odděleny a logicky vytyčeny. Jak bylo pověděno, při nálezu nevstřebané látky ve svalovině při místní snášenlivosti, se preparát vskutku pomalu a špatně vstřebává. To ovšem neznamená, jak soudí Dr. Dostál, že se musí ze všech způsobů podání vstřebávat stejně. Po perorálním podání se účinky objevovaly asi za 60 minut, po i. p. za 15 - 20 minut, po podkožním podání za 15 - 40 minut. Stejně tak jsme nepředkládali podrobnou dokumentaci, protože referát byl přehledem dosud zjištěných farmakologických vlastností látek z konopí, a proto jsme podrobnou dokumentaci považovali za zbytečnou. Práce není, jak bylo řečeno, dokončena, nýbrž je a zůstává předběžným sdělením. V referátu bylo přece jasně řečeno, že při sledování místně anaesthetického účinku bylo použito kontrolních zvířat ve stejném počtu jako pokusných, kterým bylo podáno jen rozpouštědlo. Doufáme a jsme přesvědčeni, že pro nás všechny je samozřejmé, že nemůžeme mluvit o nějakém účinku nějakého léku, aniž jsme se přesvědčili, zda tyto vlastnosti nemá rozpustidlo, v němž je dotyčný lék aplikován. (Autoreferát.)

ŚANTAVÝ F. (odpověď Dr. Dostálovi ): Otázka rospustnosti je dána chemickou povahou látky. Jelikož v tomto přípapadě, jak bylo zjištěno, se jedná o látky kyselé povahy, které jsou v konopí odpovědny za antibakterielní účin, bude pravděpodobně možno připraviti ve vodě dobře rozpustné jejich sloučeniny převedením jich v sodné nebo draselné sole. Konečně o rozpustnosti těchto látek v sodě nebo v louzích se zmínil Dr. Krejčí a na stejném principu byla založena isolace účinného extraktu.

KABELÍK J. (odpověď Dr. Dostálovi): Antibiotika nejsou dosud přesně definována, přesné hranice mezi nimi a antiseptiky a chemotherapeutiky není, stačí nahlédnout do kterékoliv monografie o antibioticích a fytoncidech. Proto pro naši potřebu jsme si vymezili tento pojem pro látky komplikovanější stavby, produkované živými organismy, které působí proti jiným organismům v jejich okolí, ať už jde o látky přímo produkující organismy chránící, či náhodou zaměřená i proti jiným organismům, s nimiž se normálně producent dotyčných antibiotik nesetkává.

Otázka vehikula je velmi důležitá. Víme to na př. i z vakcinothrapie a vakcinoprofylaxe. Vehikulum může na př. tak dokonale zadržet působící látku, že tato vůbec nemůže účinkovat, tak jako kys. salicylová nebo benzoová v mastných krémech nedovede zabránit jejich plesnivění.

Pro stručnost mluveno někde o vodních roztocích látek z Cannabis, správně však jde zde vždy o emulse, ne o pravé roztoky. (Autoreferát.)

JANDÁSEK (Brno): Bude zajímavé sledovat antitoxický účin těchto extraktů z konopí a je ochoten tento výzkum provést.

KABELÍK J. : S díkem přijímáme, ale bude možno provést, až získáme více pokusného materiálu.

HUBÁČEK J. navazuje na sdělení Navrátilovo a upozorňuje na důležitost resistentní flory u uších chronických chorob velmi časté (proteus, pyocyaneus). Ale podivuhodně zde lze někdy pozorovat příznivý účin i na resistentního mikroba. Zde snad analgetický účin a příznivý vliv na regeneraci tkáně, na př. chlorofylu, se uplatňuje.

BAŽANT (Praha) se domnívá, že by se dobře mohla uplatnit u léčení karies zubního vápenná sůl účinných látek.

Další diskuse (prof. Bažant, Dr. Gašparík a doc. Šimek) týkala se problému vhodných přípravků vodních a vhodného vehikula, které by správně účinné látky uvolňovalo. To platí i pro Ležovičovu vložku obsahující koncentrovaná nejúčinnější antibiotika a antiseptika, s níž extrakt konopí bude neustále srovnáván. Dosavadní výsledky ukazují rovnocennost obou, s výhodou analgetického účinku u konopí. Snad se budou obě methody výborně doplňovat či kombinovat.

DOSTÁL upozorňuje na další otázky ve výzkumu: kombinace s antiseptiky, jaký účin má H 2O 2 (v případech otitid popisovaných Dr. Hubáčkem) a na srovnání s Gramicidinem.

ŽIŽKA Z. (mikrobiologický ústav v Olomouci) upozorňuje na to, že bude též nutno zjistit citlivost anaerobů, hlavně klostridií, a pak studovat, zda a jak se vyvíjí resistencee mikrobů na látky z Cannabis.

KABELÍK J. : Zatím nebyl pozorován vznik resistence u citlivých mikrobů. Anaerobové nebyly dosud zkoušeny, bude to nutno, též acidostabilní kmeny baktrií bude nutno vyšetřit podrobněji, dále pathogenní kvasinky a plísně, též vira a toxiny. Zatím náhodou zjištěn výborný účin na smíšenou aerobně-anaerobní infekci u lékaře, který si infikoval takto prst z pitvy, a vysoce bolestná infekce neustoupila na penicilin, streptomycin, terramycin, ani na další antibiotika inklusive tyrothricinu. Po aplikaci našeho konopného přípravku přes noc se uklidnila bolest, nemocný po mnoha dnech po prvé spal bez narkotik a celá afekce vzala obrat k lepšímu, až k plnému uzdravení. Prst byl zachráněn před amputací. Děkuji dále za všechny dobré podněty i nabídku spolupráce, obtíže jsou jak v malém počtu pracovníků, tak v nedostatku materiálu, vše bylo opatřováno vlastní silou z vlastních kultur a problém zpracován málo výzkumníky, pokud jim stačil čas při vyučovacích a jiných úkolech vysokoškolských.

ŠANTAVÝ F. upozorňuje na to, že aminokyseliny mléka ve stravě dospělých potřebují doplnění některými dalšími, na které jsou bohaté bílkoviny rostlinné. Ač lipidní složka (olej konopný) při přípravě pokrmů ze semence podle Šírka je většinou odstraněna, přece mnohé lipidní látky mohou do přípravků přejít a zvláště nenasycené kyseliny mastné mohou se tu významně uplatnit. Upozorňuje na některé modifikace v přípravě, které i tyto další léčebné složky mohou silněji zahrnout do pokrmů.

KABELÍK J. : Některé mastné kysseliny samy jsou důležitá chemotherapeutika u acidoresistentních mikrobů, na př. chalmoogra u lepry. Význam může míti i nezmýdelnitelná složka, fytosteroly mohou být chemicky blízké ženským a nadledvinkovým hormonům (látky v lékořici a desoxykortikosterol). (Autoreferát.)

FILIP (Poděbrady): Je záslužné, že Šírek připomněl zásadu nedenaturované a lehké diety a doložil ji přesvědčivou kasuistikou u tbc. Zde je zvláště na místě, poněvadž je dietou protizánětlivou a desensibilisující. Dieta u tbc musí být dynamická, šetřit játra, nepřecpávat proto nemocné. Význam má i ovesná kaše, připomíná Benner-Bischerovo műssli z téměř syrových ovesných vloček, jablek a ořechů. (Autoreferát.)

ŠÍREK J. : Doslov: Nejen výhodné složení aminokyselin, ale ještě i další stimulační látky se budou uplatňovat v uvedené dietě založené hlavně na mléku a kaseinu, ovesných vločkách, vejcích a semenci.

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ ] [ ÚVOD ] [ DĚJINNÝ PŘEHLED ]

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČIN ] [ ISOLACE DALŠÍCH LÁTEK ] [ FARMAKODYNAMICKÝ ÚČINEK ]

THERAPEUTICKÉ VÝSLEDKY VE STOMATOLOGII ] [ KONSERVAČNÍ STOMATOLOGIE ]

ÚČIN V OTORHINOLARYNGOLOGII ] [ LÉČENÍ CHRONICKÝCH ZÁNĚTU STŔEDOUŠNÍCH ]

LÉČBA SPECIFICKÝCH PÍŠTĚLÍ ] [ KONOPNÉ SEMENO V THERAPII TBC ]

KONOPÍ JAKO LÉK (shrnutí) ] [ DISKUSE K REFERÁTŮM ]

 

Instead,the Broncos all have to pitch in and do their part.We lost one of the best passrushers in the league,theres no way around that, Irving said.So,its up to the coaches to come up with schemes to get a pass rush to get to the quarterbacks,and its up to the players to execute what they come up with.Thats a collective effort.For Irving,a thirdyear pro out of North Carolina State,thatscustom apparel manufacturers playing strongside linebacker in the base defense,taking on tight ends and getting his snaps mainly on run downs,then giving way to defensive ends Robert Ayers and Jeremy Mincey on passing downs.After Miller got hurt,Irving responded with a careerbest five tackles,and last week at Oakland he had two tackles for loss and also recorded his first career sack.We say it all along,its `next wholesale apparel manufacturersman up, coach John Fox said.Any time Von has been out,for those first six games and the last couple,I think hes stepped in and done a really good job.I think hes done it earlier in his career,so hes stepped up every time weve called on him.Its a good thing and its a tribute to how hard the guy works and prepares.Irving had a careerbest 34 tackles this season,including eight for a loss,acustom made clothesnd he tied for second on the team with seven specialteams stops.Nate is a good player, cornerback Chris Harris Jr.said.We just have so many other linebackers....We need him to continue to make some plays and not try to do what Von does but just have some production,and thats what hes doing. The Indianapolis Colts are moving on to the divisional round after a 28point second half comebackmoncler for women on sale over the Kansas City Chiefs.Heres what you need to know.The Colts were down 3810 at one point early in the third quarter after Andrew Lucks third interception of the day.However,Indy rallied thanks to T.Y.Hiltons 13 catches and 224 yards with two touchdowns.Luck finished the day with 443 yards and four touchdowns.The Colts remarkable win was the second largest comeback in playoff histomoncler coats wholesalery.