Studie "KONOPÍ JAKO LÉK"      MÝTY A FAKTA O MARIHUANĚ

 

Výzkum veřejného mínění od IVVM z roku 1999 o vztahu veřejnosti k marihuaně

OBČANÉ K LEGALIZACI MARIHUANY A K PROBLEMATICE DROG VE SPOLEČNOSTI

KONTAKT S DROGOU UVÁDÍ 21% RESPONDENTŮ.

ZKUŠENOST S UŽÍVÁNÍM DROG PŘIZNÁVÁ KAŽDÝ DESÁTÝ RESPONDENT.

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ DROGOU VE SPOLEČNOSTI JE I NADÁLE MARIHUANA.

15% OBČANŮ SOUHLASÍ S JEJÍ LEGALIZACÍ, A NAOPAK 70% JI ODMÍTÁ.

Ve dnech 4.1.-11.1.1999 provedl Institut pro výzkum veřejného mínění pravidelné kontinuální šetření, ve kterém se zabýval problematikou drog. Bylo dotázáno 925 osob reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 15 let.

Otázka: „Setkal jste se již někdy s lidmi, kteří užívají drogy ?“

[graph]

Od roku 1993 až do roku 1997 došlo k pozvolnému nárůstu těch, kteří se setkali s uživateli drog, poté se stoupající tendence zastavila (mezi výzkumy od 97-98) a pak opět začala zvolna stoupat (oproti minulu o 4% body).

S uživateli drog přišlo podle vlastního vyjádření do styku 80% mladých lidí ve věku do 19 let a na 58% lidí mezi 20-29 let. S lidmi, kteří užívají drogy se údajně setkali studenti - učni, na 46% mužů, profesně vysoce kvalifikovaní a duševní pracovníci.

Z regionálního hlediska deklarovali častěji kontakt s drogou dotázaní ze severní Moravy (48%) a severních Čech (50%). Nejsilnější kontakt s uživateli u dotázaných z lokalit od 20-100 tis. (48%).

O setkání s uživateli zůstávají ochuzeni převážně lidé s přibývajícím věkem v rozmezí 45-59 let a nejsilněji nad 60 let. Lokálně to jsou Jihomoravané a lidé z menších obcí do 500 obyvatel.

Další otázka: „Nabídl Vám už někdo drogy ?“

 

 

1994

1996

1997

1998

1999

Ano

19

23

23

22

21

Ne

81

76

76

77

78

Dopočet do 100 % ve sloupcích tvoří odpovědi „nevím“.

Od roku 1994 do roku 1996 došlo k mírnému pohybu u obou odpovědí a od té doby zůstávají výsledky stabilní.

Nejvýraznější sociodemografické rozdíly podle věku

Nabízení drog - kritérium věku

Věková kategorie

Ano

Ne

Neví

15 - 19 let

69

28

3

20 - 29 let

37

62

1

30 - 44 let

17

83

0

45 - 59 let

5

94

1

60 a více

3

96

1

Řádková procenta

Je zde desetiprocentní diference mezi vyjádřením mužů a žen - drogy byly nabídnuty 28 % mužů a 16 % žen. Z hlediska vzdělání byly nabízeny drogy 25% respondentům se základním vzděláním. Rovněž 27 % obyvatel velkoměst (od 20 do sto tis.) se stalo středem zájmu pro distributory drog. Osloveni však převážně byli lidé ve věku od 15 do 30 let, dále preferenčně sympatizanté US. Drogy nebyly tak často nabízeny starším 45 let, vysokoškolsky vzdělaným, většinou Východočechům, z malých sídel a příznivcům KSČM.

Respondentů, kteří přiznali, že jim byla droga nabídnuta (n=180), se zeptali, o jakou drogu se konkrétně jednalo. 81% dotázaných uvedlo marihuanu, 11% klasické tvrdé drogy (pervitin, heroin, kokain, hašiš), 6% nevědělo. Názvy jiných drog se pohybovaly ve velmi nízkých hodnotách.

Další otázka zněla: „Zkusil jste někdy nějakou drogu ?“

 

1993

1994

1996

1997

1998

1999

Ano

5

7

10

11

9

10

Ne

95

93

89

89

90

89

Dopočet do 100 % ve sloupcích tvoří odpovědi „nevím“.

Od roku 1993 do roku 1996 došlo k mírnému nárůstu respondentů, kteří drogy zkusili. Od roku 1996 jsou výsledky vesměs stabilní. Vzhledem k intimnímu charakteru otázky, je výsledky třeba brát pouze orientačně.

Největší sociodemografické odlišnosti podle věkových skupin

Zkušenost s užíváním drog - kritérium věku

Věková kategorie

Ano

Ne

Neví

15 - 19 let

36

63

1

20 - 29 let

20

78

2

30 - 44 let

7

92

1

45 - 59 let

3

97

0

60 a více

2

97

1

Řádková procenta

K určitým zkušenostem s drogami se přiznalo 13% mužů a 6% žen. Častější zkušenosti s drogami mají lidé se základním vzděláním (15%). Podobně jako v případě nabízení drog nebyly z regionálního hlediska zaznamenány žádné výrazné odchylky. Lidé z velkých měst častěji přiznávají své zkušenosti s drogami než respondenti z venkova. Při detailní analýze se zjistilo, že z respondentů, kterým byly drogy přímo nabídnuty, jich 39% zkusilo a 61% neprojevilo zájem nebo odmítlo.

U dotázaných, kteří uvedli, že drogy zkusili (n=125) se IVVM zeptalo na její název. Výsledky zhruba odpovídají druhům jako u nabídky. 75% dotazovaných přiznalo marihuanu, 13% klasické tvrdé drogy, 8% uvedlo jiné drogy a 2% nevědělo. K zkušenostem s marihuanou se také přiznalo o 11% více respondentů než v minulém šetření. Nelze vyloučit, že tu sehrávají jistou roli i některé hromadnější aktivity jejích příznivců.

Další otázka: „ Dnes se hodně diskutuje o uzákonění lehkých drog, mezi ně patří i takzvaná marihuana.

"Byl byste pro její volné používání?“

[graph]

 

S legalizací marihuany souhlasí 15% respondentů, 70% dotázaných deklarovalo nesouhlas a 15% nedokázalo odpovědět.

Pro volné užívání jsou především mladí lidé od 15-19 let (46%), se základním vzděláním (20%), studenti-učni, z velkoměst nad 100 tis. zastoupených především Prahou (20%) a částečně se hlásících k US. Pochybnosti s uzákoněním uvedli lidé ve věkovém okruhu 20-29 let (26%). Jasné „ne“ graduje se stoupajícím věkem - 45-59 (58%), 60 a více (64%), dále zaznívá od občanů se středním vzděláním bez maturity a od Jihomoravanů.

Následně byli respondenti požádáni, aby uvedli důvody „pro a proti“ uzákonění marihuany

Procentuální skladba argumentů  pro legalizaci marihuany
Procentuální skladba argumentů proti legalizaci marihuany

 

zákazem se nic nevyřeší

23%

škodí zdraví

24%

není škodlivá

22%

brána k tvrdým drogám

18%

je to samé jako alkohol a cigarety

22%

striktní zákaz (bez uvedení důvodu)

12%

větší kontrola

11%

rozšíří se drogy

12%

soukromá záležitost

10%

nebezpečí závislosti

8%

sníží se kriminalita

6%

ohrožuje mladé

7%

jiná odpověď

6%

je to špatné samo o sobě

7%

   

zvýší se kriminalita, zátěž pro stát

6%

   

je to zbytečné

4%

   

jiná odpověď

2%

 

Z tabulky je zřejmé, že názorový prostor zůstává značně široký a to s převahou v argumentaci vztahující se proti volnému užívání marihuany. U téměř každého pátého dotázaného sympatizujícího s legalizací marihuany jsou nejsilněji zastoupena tvrzení, že zákazem se nic nevyřeší, že marihuana není škodlivá a je totožná s alkoholem či cigaretami. Odpůrci zase upozorňovali na její negativní dopad pro zdraví (24%) a na nebezpečí přestupu k tvrdším drogám (18%). Také osvětové pole se v této otázce příliš nevyčerpalo, neboť respondenti (12%) se uchylovali k fundamentálnímu postoji - „striktní zákaz“ bez bližšího udání důvodu.

Při bližší srovnávací analýze této problematiky výzkum poukázal na následující zřetězení faktů

Všeobecně vyplývá, že ti kdo disponují přímým kontaktem s drogou (10%) jsou častěji pro legalizaci marihuany a taktéž i ti, kterým byla nabídnuta směřují k jejímu uzákonění. Ti co mají přímou zkušenost s marihuanou uvádějí nejčastěji na prvním místě důvod, že je to samé jako alkohol a cigarety a dále se přiklánějí k tvrzení, že není škodlivá a v neposlední řadě připouštějí i možnost její větší kontroly.

Ti kterým nebyla droga nikdy nabídnuta častěji zastávají názor, že marihuana je zdraví škodlivá a je přestupní stanicí k tvrdým drogám. Při jemnějším rozlišení také vyplývá že, ti co „spíše nesouhlasí“ s jejím uzákoněním mají nejčastěji obavu z rozšíření drog a upozorňují na to, že jsou tím ohroženi hlavně mladí lidé a následovně skupina těch, jež „rozhodně nesouhlasí“ se razantně vyslovuje pro striktní zákaz bez bližšího udání důvodu.

 

NOVÉ STRÁNKY

 

 

Odkazy nejen o konopí

Český legalizační web - aktuální informace o marihuaně u nás i ve světě Vyčerpávající informace o konopí ze všech možných hledisek HEMP.cz hempy.CZ Pohled na marihuanu z duchovního hlediska
český underground Informace pro pěstitele, výrobce a uživatele legálního technického konopí Vše o čem se v českých médiích moc nemluví Světově proslulý pražský klub - připojte se k protestům proti záměru zastupitelstva Prahy 1 jej nechat zavřít!

Hipík Vitex:o))

Bílý černoch a rastaman!:o)) Nejsou však nijak primitivní!:o))

ikona encod

         

 

 

HLEDÁNÍ

 

Google
WWW http://www.bushka.cz/

 

NAHORU

KONOPNÁ MAST

 

BUSHKA & UBIQUE VÁM DĚKUJÍ ZA NÁVŠTĚVU!