První česká prodejna semen léčivého konopí

První česká prodejna semen léčivého konopí

Rady o pěstování konopí pro seniory

Free Grower Forum pro seniory

H'E SAPA - Son of Lakota (alias Tony Brave)

 

>

This is about the Black Hills of South Dakota. This land was stolen from us in the 1800s.

Tato píseň je o Black Hills ve státě Jižní Dakota. Toto území nám bylo ukradeno v 19. století.

Story Behind the Song

Příběh, o kterém tato píseň mluví

I sing of the sacred Black Hills and what it means to us. I sing to the Lakota people asking them to stand up as one people and voice their concerns about the Black Hills. I sing of how it is sacred to us. I sing of the treaties made and the treaties that have been broken. I sing of our grandfathers who died for this cause and say we are willing to die also. Towards the end of the song I say Lakol oyate pita najunpo, Lakota people stand as one...

Zpívám o posvátných horách Black Hills - H'e Sapa - a o tom, co pro nás znamenají. Obracím se k Lakotům a žádám je, aby se ozvali a dali tak najevo svůj vztah k těmto horám. Zpívám o tom, jak jsou pro nás posvátné. Zpívám o smlouvách, které byly uzavřeny a porušeny. Zpívám o našich dědech, kteří pro tuto věc padli a říkám, že jsme připravení pro ni také položit život. Ke konci písně zpívám: "Lakol oyate pita najunpo...", povstaňte Lakotové jako jeden muž...

Lyrics

Lakota people, we've got to survive
If our children are to live in peace
To live in peace

Slova písně

Lakotové, musíme přežít,
Aby naše děti mohly žít v míru
Žít v míru

H'e Sapa, is not for sale
It will never be,
We've got to stand up and shout these words
Lakota people stand as one,
Oh yeah, oh yeah

H'e Sapa nejsou na prodej
A nikdy nebudou,
Musíme povstat a křičet tato slova
Lakotové, musíme povstat jako jeden muž,
Oh yeah, oh yeah

This land is sacred
It has been for all time
Can't you see, can't you understand

Tato země je posvátná
A vždycky byla
Cožpak to nevidíte, cožpak to nechápete

The treaties made, and the treaties broken
You turned your head and changed the rules
Are you going to keep your word
Lakota people stand as one
Oh yeah, oh yeah

Smlouvy byly uzavřeny a taky byly porušeny
Vy jste jen odvrátili hlavy a změnili pravidla
Dodržíte své slovo, Lakotové
A povstanete jako jeden muž
Oh yeah, oh yeah

Our fathers died for this cause
And we'll die too
Uncle Sam can't you hear our call
Can't you hear our call

Naši otcové umírali pro naši věc
A my zemřeme také
Strýčku Same, cožpak neslyšíš náš hlas
Cožpak neslyšíš náš hlas

H'e Sapa, is not for sale
It will never be,
We've got to stand up and shout these words
Lakota people stand as one,
Oh yeah, oh yeah

H'e Sapa nejsou na prodej
A nikdy ani nebudou,
Řekněme to světu, ať to všichni vědí,
Lakotové, musíme povstat jako jeden muž,
Oh yeah, oh yeah

 

NAHORU

SATANTA

 

 

In the Spirit of Crazy Horse