První česká prodejna semen léčivého konopí

První česká prodejna semen léčivého konopí

Rady o pěstování konopí pro seniory

Free Grower Forum pro seniory

Satanta - Rainbow Warriors

Satanta was enraged by the slaughter of the Buffalo and the destruction of the Timberlands. These are his words. This is the last song we wrote for the project. It took about a month to finish.

Satanta byl rozzloben masakrem bizonů a ničením lesů. Použili jsme jeho vlastní slova. Tuto píseň jsme napsali jako poslední v našem projektu. Celý nám zabral asi jeden měsíc.

Recital:

Recitál:

I am Satanta, White Bear, Chief of the Kiowas, I fought beside my Comanche Brothers in the War of 1874, to save the Buffalo and our way of life from extinction. We tolerated many injustices, but the senseless slaughter of millions of our Buffalo was more than we could bear!

Jsem náčelník Kiowů jménem Satanta, Bílý Medvěd. Bojoval jsem po boku mých bratrů Komančů ve válce v roce 1874, abych zabránil zničení bizonů a našeho způsobu života. Smířili jsme se s mnohými nespravedlnostmi, ale nesmyslné vybíjení miliónů našich bizonů bylo víc, než jsme mohli snést!

Has the white man become a child
That he should kill and partake not
Has he no respect for Natures wild
That he leaves the meat to rot
Taking only the hides to sell
For things that he can buy
While lives the Red Men take
Are only for the sake to survive

Stalo se snad z bílého muže dítě,
Že zabíjí a nedělí se,
Že nemá žádnou úctu k divoké přírodě,
Že nechává maso hnít
A bere si pouze kůži na prodej
A pak za ni kupuje věci,
Zatímco rudý muž bere život
jen proto, aby přežil

When I go down to the River
My Heart feels like it will burst
They've cut all the Timber
And I shiver at the white man's curse
This was our land long ago
They've killed all the buffalo
And nothing is like I remember
And the Red Man
Has no place left to go

Když jdu dolů po řece,
Puká mi srdce nad tím,
Že vymýtili všechny lesy
A chvěji se nad kletbou bílého muže
Toto byla od dávných věků naše země
Zabili nám všechny bizony
A nic již není jako v mých vzpomínkách
A rudý muž již nemá kam jít

If you place us on reservations
We'll soon grow pale and die
Don't deny us self preservation
Let us roam beneath the Prairie Sky
We'll lay down our War Lance
Our Bows and our Shields
But there's no chance we'll survive
Plowing and planting fields

Jestli nás dáte do rezervací
Brzy sejdeme a zemřeme
Neodpírejte nám přežití
Nechte nás se toulat pod širým nebem prérie
A my odložíme naše válečná kopí,
naše luky a štíty
Nemáme však žádnou naději na přežití,
když budeme muset orat na polích

Now when I go down to the River
My Heart feels like it will burst
They've cut all the Timber
And I shiver at the white man's curse
this was our land long ago
they've killed all the buffalo
And nothing is like I remember
And the Red Man
Has no place left to go

Když jdu teď dolů po řece,
Puká mi srdce nad tím,
Že vymýtili všechny lesy
A chvěji se nad kletbou bílého muže
Toto byla od dávných věků naše zem
Zabili nám všechny bizony
A nic již není jako v mých vzpomínkách
A rudý muž již nemá kam jít

Of 3,700,000 Buffalo slaughtered between 1872 and 1874, only 150,000 were killed by Native Americans for food and clothing.

Z 3 700 000 bizonů zmasakrovaných během let 1872-1874 bylo pouze 150 000 kusů zabito americkými Indiány, a to pro potravu a oblečení.

NAHORU

CARTOONS

 

In the Spirit of Crazy Horse