První česká prodejna semen léčivého konopí

První česká prodejna semen léčivého konopí

Rady o pěstování konopí pro seniory

Free Grower Forum pro seniory

Soul of the Indian - Rainbow Warriors

Duše Indiána

 

Charles Alexander Eastman wrote a book by the same title. This song portrays some of his thoughts.

Charles Alexander Eastman napsal knihu se stejným názvem. Tato píseň vyjadřuje některé z jeho myšlenek.

Recital:

Recitál:

I am Oheyesa, Santee Sioux. The white man knows me as Charles Alexander Eastman. It is my personal belief, after thirty-five years experience, that there is no such thing as "Christian Civilization." I believe that Christianity and modern civilization are opposed and irreconcilable, and that the Spirit of Christianity and of our Ancient Religion are essentially the same.

Jsem Oheyesa, Santee Sioux. Bílý muž mě zná pod jménem Charles Alexander Eastman. Jsem osobně přesvědčen o tom, že nic takového jako „křesťanská civilizace“ neexistuje. Věřím, že křesťanství a moderní civilizace jsou v neslučitelném rozporu, a že duch křesťanství a našeho starého náboženství je v podstatě totožný.

To the Soul of an Indian
How strange are the white man's ways
He tears up the Heart of Mother Earth
And makes the Rivers to waste and dry away
He disfigures God's own pictures
Cuts down Trees that stood for centuries
Then he daubs some colors on canvas
And praises it as a masterpiece

Jak jsou duši Indiána cizí zvyky bílého muže
Rozervává srdce Matky Země
Promrhává a vysouší řeky
Zmrzačuje obrazy samotného Boha
Poráží stromy, které tu stály po celá staletí
Pak na plátno namaže pár barev
A uctívá je jako mistrovské dílo

Deep in the Soul of an Indian
White man's ways feel like a sin
He cheats his brother and Earth Mother
Talks one thing, then acts another
We don't want to become like him
That's not the Soul of an Indian

Hluboko v duši, Indián cítí,
Že způsoby bílého muže jsou hříchem
Podvádí své bratry a Matku Zemi
Říká jedno a činí druhé
My se nechceme stát jemu podobnými
To není v duši Indiána

They teach us the laws of Jesus
But what we see is hypocrisy
Jesus opposed material possessions
The white mans greatest obsession
We lived God's laws for untold ages
Red Elders were as unlettered Sages
It seems to us that it must have been
Jesus had the Soul of an Indian

Učí nás Ježíšovy zákony
Co však vidíme, je pokrytectví
Ježíš byl proti hromadění majetku,
Jež je největší posedlostí bílého muže
My žili po celé věky podle Božích zákonů
I když rudí starší byli jen nevzdělanými mudrci
Zdá se nám, že Ježíš měl duši Indiána

Deep in the Soul of an Indian
White mans ways feel like a sin
He cheats his brother and Earth Mother
Talks one thing, the acts another
We don't want to become like him
That's not the Soul of an Indian
No, we don't want to become like him
That's not the Soul of an Indian

Hluboko v duši Indián cítí
Že způsoby bílého muže jsou hříšné
Podvádí své bratry a Matku Zemi
Říká jedno, a činí druhé
My se nechceme stát jako on
To není v duši Indiána
Ne, my nechceme být jako on
To není v duši Indiána

NAHORU

HE SAPA

 

 

In the Spirit of Crazy Horse